Strona główna

„Wsparcie i rozwój ekonomii społecznej” realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

Skip to content