Strona główna

„Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A023/19 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Skip to content