Wskaźniki projektowe

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie : 80 (57K/23M)

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne: 3

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących
po zakończeniu projektu: 5

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie: 40 (21K/19M)

Liczba osób niepełnosprawnych objętych uczestnictwem w projekcie: 24 (14K/10M)

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 : 3

Skip to content