Nadzieja dla rodziny

Nadzieja dla rodziny

Projekt „Nadzieja dla rodziny” realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie” i Powiat Kielcecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach  współfinansowany ze środków EFS+, w ramach programu regionalnego FEŚ 2021-2027 Priorytet 9 -Usługi Społeczne i zdrowotne, Działanie 9.5 – Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej

Informacje o projekcie

Tytuł projektu:
„Nadzieja dla rodziny”

Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu rodzinnego przez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia dla 201 osób funkcjonujących w pieczy zastępczej oraz 6 rodzin biologicznych w okresie 01.04.2024 r.- 31.03.2026 r. Projekt przyczyni się do poprawy jakości i poszerzenia usług społecznych skierowanych do środowisk rodzinnych w pieczy zastępczej, osób usamodzielnianych oraz rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. W ramach projektu prowadzone będzie:

Powyższe działania realizowane będą w strukturze Stowarzyszenia ,,Nadzieja Rodzinie”

W ramach projektu zostanie utworzone również Centrum dla Rodzin (CdR) – miejsce świadczenia poradnictwa specjalistycznego, warsztatów i innego wsparcia skierowanego dla UP. Miejsce działać będzie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach (Partner). 
W Centrum dla Rodzin prowadzone będą następujące formy wsparcia:

Wartość projektu:

0

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:

0

Projekt realizowany w partnerstwie zainicjowanym przez Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

Rekrutacja

Rekrutacja rozpocznie się w kwietniu 2024 r. i potrwa do końca czerwca 2024 r. Warunkiem przystąpienia do projektu jest prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z: Oświadczeniem o przystąpieniu do projektu „Nadzieja dla Rodziny”, Deklaracją uczestnika projektu, Klauzulą informacyjną dla uczestnika projektu oraz dostarczenie ich do Centrum dla Rodzin ul. Okrzei 18, lok.7, 25-525 Kielce. e-mail: centrumdlarodzin@pcprkielce.pl, nr telefonu: 600-286-695. W przypadku trudności z wypełnieniem dokumentacji rekrutacyjnej możliwa jest pomoc asystenta w miejscu składania dokumentacji.

Kontakt

Biuro projektu:

STOWARZYSZENIE „NADZIEJA RODZINIE”
ul. Romualda Mielczarskiego 45
25-709 Kielce
Telefon: (41) 335-87-55
Adres e-mail: oferty@snr.org.pl

Rekrutacja:

Centrum dla Rodzin
ul. Okrzei 18, lok. 7,
25-525 Kielce
Telefon: 600-286-695
Adres e-mail: centrumdlarodzin@pcprkielce.pl

Scroll to Top
Skip to content