Strona główna

„Inkubator przedsiębiorczości gospodarczej w trzecim sektorze w gminie Chmielnik”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Skip to content