Wskaźniki projektowe

Wskaźnik rezultatu

  1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 30.

Wskaźnik produktu

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 28K , 32 M – 60 osób.
  2. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – 9K, 11 M – 20 osób.
Skip to content