Wolna Strefa – Młodzież filarem pokoleń

Wolna Strefa – Młodzież filarem pokoleń

Dofinansowany ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne. Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu:
“WOLNA STREFA – MŁODZIEŻ FILAREM POKOLEŃ”

Celem Projektu jest wsparcie rodzin w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w Placówkach Wsparcia Dziennego, w tym świetlicach środowiskowych w województwie Świętokrzyskim, tzw.: Klubach Wolna Strefa, polegające na rozszerzeniu oferty tych dziesięciu placówek w obszarach: Zdrowia, Edukacji i Kreacji. Projekt skierowany jest dla łącznie 136 uczestników: GR1 – 98 osób w wieku 7-17lat (52K, 46/M w tym 5/ON) oraz GR2 – 38 osób powyżej 18 roku życia (27K, 11M w tym1/ON) z najbliższego otoczenia, w zakresie wyżej wymienionych obszarów w oparciu o zindywidualizowany plan wsparcia, skutkujący zniwelowaniem zdiagnozowanych barier u grupy docelowej.

Realizacja projektu zakłada wdrożenie działań pomocowych opierających się na 3 obszarach:

1 Filar

Zdrowie

2 Filar

Edukacja

3 Filar

Kreacja

 • Filar 1

  Obejmie uczestników projektu wsparciem psychologa, pedagoga, dietetyka oraz trenerów sportu. Rolą psychologa i pedagoga będzie przygotowanie Indywidualnych Planów Wsparcia dla każdego uczestnika, w tym dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb uczestników w pozostałych dwóch Filarach. Rolą dietetyka będą działania na rzecz zmiany niekorzystnych zachowań żywieniowych, poznawanie i wdrażanie zasad zdrowego odżywiania się oraz eco-edukacja. Trzecim zadaniem, w tym filarze będzie promocja aktywności fizycznej. Zadanie przewiduje również wsparcie motywacyjne dla uczestników w postaci dwóch obozów sportowych zorganizowanych nad polskim morzem w okresie wakacji w 2024 i 2025 roku.

 • Filar 2

  Ma na celu rozszerzenie oferty Klubów Wolna Strefa w obszarze edukacji pozaszkolnej. Zaplanowane działania nakierowane są na pomoc w nauce, wyrównanie szans edukacyjnych, pobudzenie zainteresowań i rozwój umiejętności w obszarze kompetencji matematyczno-przyrodniczych, naukowo-technicznych, językowych i ekologii.

 • Filar 3

  Polegał będzie na organizowaniu uczestnikom z grupy 1 czasu wolnego poprzez rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, rozwój kultury osobistej i umiejętności interpersonalnych. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach muzycznych, teatralnych i kreacji eco-sztuki użytkowej. Produktem finalnym będzie festiwal Edu-Eco zaprezentowanym w gminie Masłów i Miedziana Góra.

W projekt zaangażowani zostaną Wolontariusze oraz Asystenci Osób Niepełnosprawnych z uwagi na specyfikę i potrzeby uczestników projektu.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.02.2024 r. do 31.12.2025 r.

Miejscem realizacji Projektu będą Kluby Wolna Strefa mieszczące się:

 1. Klub Wolna Strefa ul. Żeromskiego 44, 25-370 Kielce;
 2. Klub Wolna Strefa ul. Naruszewicza 25, 25-628 Kielce;
 3. Klub Wolna Strefa ul. J.N. Jeziorańskiego 53, 25-432 Kielce;
 4. Klub Wolna Strefa ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce;
 5. Klub Wolna Strefa ul. Barwinek 29, 25-150 Kielce;
 6. Klub Wolna Strefa ul. Orla 4, 25-514 Kielce;
 7. Klub Wolna Strefa ul. Posłowicka 98, 25-145 Kielce;
 8. Klub Wolna Strefa Kostomłoty, ul. Podmiejska 142, 26-085 Miedziana Góra;
 9. Klub Wolna Strefa, ul. Św. Jana Pawła II 14, 26-050 Zagnańsk;
 10. Gmina Mniów: Klub Wolna Strefa Grzymałków, ul. Świętokrzyska 22, 26-080 Mniów.

Wartość projektu:

0

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:

0

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach  programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Kontakt

Biuro projektu:

STOWARZYSZENIE „NADZIEJA RODZINIE”
ul. Romualda Mielczarskiego 45
25-709 Kielce
Telefon: 785-902-853
Adres e-mail: kontakt@wolnastrefa.pl
Scroll to Top
Skip to content