Strona główna

Projekt „Centrum Organizacji Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej (COLPS) w gminie Pińczów” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Pińczów

Skip to content