Centrum Integracji Cudzoziemców

Aktywna integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich poprzez utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców

Dofinansowany ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 9.3 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich

Informacje o projekcie

Tytuł projektu:
“Aktywna integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich poprzez utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców”

Celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie Centrum Integracji Cudzoziemców w Kielcach przy ul. Urzędniczej 3. Będzie ono zapewniało wsparcie dla obywateli państw trzecich zamieszkałych na terenie woj. świętokrzyskiego w szczególności z miasta Kielce, w zakresie integracji społecznej i zawodowej. Zakłada otwartość migrantów na zmiany oraz przewiduje ich gotowość i zdolność do nauki i pracy. Zaplanowane działania tworzą kompleksowy system wsparcia w procesie integracji. Inicjatywy włączające uwzględniają różnorodność osób, elastyczność oferowanych form wsparcia, a także zindywidualizowane podejście. W projekcie zaplanowano następujące zadania i działania:

Dla wszystkich UP zaplanowano także działania w różnych formach z zakresu kształtowania postaw antydyskryminacyjnych.

Wsparcie skierowane jest do osób, które nie posiadają obywatelstwa żadnego z krajów UE ani krajów takich jak: Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria. Osoby te muszą przebywać w Polsce legalnie, na podstawie dokumentów uprawniających do pobytu i pracy, takich jak np. wiza, karta pobytu (czasowego, stałego lub rezydenta długoterminowego UE) czy dokument potwierdzający objęcie ochroną. Wsparciem zostaną także objęci również migranci przyjeżdżający do pracy, studenci, uchodźcy oraz osoby objęte innymi formami ochrony. Najliczniejszą grupę odbiorców projektu będą stanowiły kobiety i dzieci z obywatelstwem ukraińskim, przebywające w Kielcach, korzystające z ochrony czasowej.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 525 osób z krajów trzecich w tym co najmniej: 25 osób z niepełnosprawnościami, 3 osoby należące do mniejszości w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie oraz 4 osoby w kryzysie bezdomności lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań. Inne rezultaty projektu to: poprawa sytuacji społecznej 475 osób, rozpoczęcie pracy przez 45 osób (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu), podjęcie kształcenia lub szkolenia przez 60 osób, a 200 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu.

Wartość projektu:

0

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:

0

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w Centrum Integracji Cudzoziemców w Kielcach, przy ul. Urzędniczej 3 w godzinach otwarcia Punktu Informacyjnego

Kontakt

Punkt informacyjny:

CENTRUM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW
ul. Urzędnicza 3
25-729 Kielce
Telefon: 885-910-017

Zapraszamy do Punktu Informacyjnego Centrum Integracji Cudzoziemców w pn., wt. czw. od 08.00 do 15.30, w piątek od 08.00 do 15.00, w środę od 10.30 do 18.00. Jesteśmy również otwarci dla Państwa w soboty od 10.00 do 13.00

Biuro projektu:

STOWARZYSZENIE „NADZIEJA RODZINIE”
ul. Romualda Mielczarskiego 45
25-709 Kielce
Telefon: (41) 335-87-55
Adres e-mail: oferty@snr.org.pl
Scroll to Top
Skip to content